Skip to main content

Nawiązując do wczorajszych informacji w zakresie działalności klubu, przedstawiamy Państwu informację przekazaną dziś klubowi przez Przewodniczącego Rady Klubu, Pana Tomasza Matyjewicza. Przedstawiamy pełną treść.


Jako Przewodniczący Rady Klubu Sportowego ZKS Unia Tarnów odbyłem w dniu wczorajszym i dzisiejszym kilkugodzinne spotkanie online (przebywam obecnie na kwarantannie) z Prezesem Zarządu Arturem Szklarzem w zakresie informacji medialnych przekazanych przez Pana Adama Kokoszkę. Przeprowadziłem również rozmowy z pracownikami klubu oraz aktualnymi zawodnikami, wśród których panuje zaskoczenie oraz zdenerwowanie faktem wystąpienia ataku medialnego na stabilność ich miejsc pracy. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustaliłem następujące informacje w zakresie finansów klubu, które przedstawię także na najbliższym posiedzeniu Rady Klubu, załączając otrzymane oświadczenia wymienionych poniżej osób.

  1. Grupa 16 na 17 pracowników w tym sztab szkoleniowy oraz obsługa (trenerzy, kierowcy, administracja) przedstawiła pisemne oświadczenie, iż na dzień 01.12.2021 Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów nie ma jakichkolwiek przeterminowanych zaległości finansowych wobec nich, natomiast 1 z 17 pracowników jest nieobecny z powodu urlopu wypoczynkowego. Wg oświadczenia Prezesa Zarządu w jego przypadku również nie występują zaległości.
  2. Z przedstawionych dokumentów i wyjaśnień wynikało, że w przypadku kilku zawodników istnieje spór co do wymagalności należności za jeden z miesięcy w którym obowiązywał lockdown i rozgrywki były całkowicie zawieszone. Utrudnieniem w rozstrzygnięciu sporu było nieprzekazanie do klubu list obecności zawodników na treningach, przez byłego trenera drużyny. Realizacja ustalonego poziomu uczestnictwa w treningach i meczach jest zgodnie z zapisami zawartych umów podstawą wypłaty stypendium. Ze względu na niewielkie kwoty spornej należności zaopiniowałem Prezesowi Zarządu rozstrzygnięcie go na korzyść zawodników.
  3. Otrzymałem oświadczenie Prezesa Zarządu, iż na dzień 01.12.2021 wszyscy aktualni zawodnicy pierwszej drużyny posiadają 11 dniowe opóźnienie w wypłacie stypendium za jeden miesiąc, co zobowiązałem się zweryfikować bezpośrednio u zawodników przed zaplanowanym spotkaniem Rady Klubu.
  4. Klub rozpoczął spór z Panem Adamem Kokoszką przed organami PZPN, a dokumentacja klubu w tym zakresie wskazuje na bezskuteczność jednostronnego rozwiązania umowy przez zawodnika. Zachodzą natomiast przesłanki do jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub z winy zawodnika. Ze względu na interes Klubu, zaopiniowałem, by dodatkowe komentarze w tej sprawie nie były udzielane do zakończenia postepowania.
  5. Zawarte pomiędzy Klubem i zawodnikami umowy o stypendium sportowe nie przewidują po stronie Klubu obowiązku wypłaty premii z tytułu awansu do III ligi. Ewentualna premia w tym zakresie ma charakter uznaniowy, a w związku z tym, to do wyłącznej decyzji zarządu Klubu należy przyznanie ewentualnej premii, ustalenie jej zasad i terminu zapłaty. Zaopiniowałem aby temat ten został dodatkowo omówiony na najbliższym spotkaniu Rady Klubu.
  6. Prezes Zarządu przedstawił aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi
  7. Prezes Zarządu przedstawił aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami składkowymi
  8. Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby Klub posiadał jakiekolwiek inne wymagalne przeterminowane zobowiązania.

W odniesieniu do powyższych ustaleń wynika, że rozpętana burza medialna może być inspirowana przez byłych pracowników odsuniętych od klubu w okresie letnim i opiera się na półprawdach oraz pomówieniach. Z przedstawionej dokumentacji wynika również, że sytuacja klubu jest stabilna, niemniej jednak klub pozostaje w sporze w zakresie niewielkich kwot z kilkoma byłymi pracownikami i z tej strony można spodziewać się kolejnych ataków mających wpłynąć na zamianę stanowiska Zarządu Klubu. Zaopiniuje zatem Radzie Klubu weryfikację realizacji zapisów umów przez obie strony w tych kilku spornych przypadkach i zaopiniowanie Zarządowi Klubu ścieżki działania.

Ze względu na fakt, że czas w jakim nastąpił  atak jest dla nas wszystkich sporym wyzwaniem, gdyż  koniec roku to moment w którym mamy do czynienia z finalizacją wielotygodniowych negocjacji z partnerami naszego klubu, postanowiłem również zaapelować do pozostałych członków Rady Klubu o niezawodne uczestnictwo w najbliższym posiedzeniu Rady Klubu zaplanowanym na 14 grudnia.