Skip to main content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego –„ ZKS Unia Tarnów”

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „regulaminem” określa:
 2. a) zasady korzystania ze sklepu internetowego, zwany dalej „sklepem internetowym”,
 3. b) sposób składania zamówień na dostępne w sklepie internetowym towary,
 4. c) warunki dostarczania zamówionych towarów,
 5. d) zasady i formy płatności ceny sprzedaży za zakupione towary,
 6. e) uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy,
 7. f) procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.
 8. Warunkiem niezbędnym do dokonywania zamówień i nabywania towarów w sklepie internetowym jest posiadanie przez Klienta konta na stronie internetowej. Przez tą stronę internetową Klient składa zamówienia i nabywa towary. Założenie konta jest czynnością jednorazową, zaś kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta poprzez podanie loginu i hasła ustalonego przez Klienta. Login i hasło mają charakter poufny.
 9. Informacje o towarach ujawnione w portalu sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu +48 668 780 787 email: sklep@zksunia.tarnow.pl
 12. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego
 13. W celu korzystania ze sklepu internetowego ze strony Klientów niezbędne jest zapewnienie następujących minimalnych warunków technicznych:
 14. a) komputer z dostępem do internetu,
 15. b) przeglądarka internetowa,
 16. c) konto poczty elektronicznej,
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Definicje pojęć

Sprzedawca – AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przeSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011335 REGON: 85001648300000, NIP: 8730006752

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zamawia i nabywa towary w sklepie internetowym.

Towar – towary ujawnione przez Sprzedawcę w sklepie internetowym do sprzedaży.

Cena – cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nieuwzględniającą kosztów dostawy towaru. Cena towaru wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania towarów.

Koszty dostawy towaru – opłaty za dostawę towaru Klientowi.

Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie sklepu internetowego.
 2. Klient składając zamówienie winien zalogować się do sklepu internetowego.
 3. Celem dokonania zakupu Klient winien umieścić wybrany towar w koszyku (poprzez naciśnięcie ikony „Do koszyka”, a następnie podać adres dostawy.
 4. W ramach zmówienia Klient określa sposób dostarczenia zamówionego towaru.
 5. Podanie numeru telefonu do kontaktu umożliwia bezpośredni kontakt kuriera z Klientem celem dostarczenia towaru.
 6. W przypadku, jeżeli Klient żąda wystawienia faktury winny zostać wpisane dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia.
 7. W toku składania zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności, określonych w dalszej części regulaminu.
 8. W toku składania zamówienia Klient informowany jest, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie znacznika z treścią „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacjami o łącznej cenie oraz sposobie płatności.
 10. W przypadku braku zamówionego towaru Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres email lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo zmiany zamówienia poprzez pomniejszenie o brakujący towar lub zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie lub anulowanie zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zgodnie z punktem 8 /rozdział: Zamówienia/ o przyjęciu zamówienia do realizacji lub też po ustaleniu warunków umowy zgodnie z punktem 9 /rozdział: Zamówienia/ w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zmiany zamówienia wraz z informacjami o łącznej cenie oraz sposobie płatności.
 1. Zasady płatności
 1. Płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
 2. Płatność w formie przelewu: Alior Bank 47 2490 0005 0000 4600 4457 2341 posiadacz rachunku:  AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów
 1. Klient winien w tytule przelewu wskazać numer zamówienia.
 1. Dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
 2. Dostawa towarów jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską.
 3. Koszty dostawy określone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany w koncie Klienta przy rejestracji.
 5. Zamówienia będą przygotowywane w 21 dni roboczych. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 16.00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego.
 6. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres email lub numer telefonu.
 8. Faktura zostanie doręczona Klientowi w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji przy zamówieniu. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.
 9. Przy dostawie towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, oraz zgodna z zamówieniem.
 10. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu celem sporządzenia przez kuriera protokołu zwrotu.
 11. Dostarczenie towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

VII. Informacje dla Konsumentów oraz prawa im przysługujące

 1. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, iż:
 2. a) w sytuacji, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, bowiem w takiej sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. Pouczenie w zakresie odstąpienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy sprzedaży towaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy towar powinien zostać przez konsumenta zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie wskazanym w ust. 1 niniejszego działu, konsument może zwrócić towar przesyłając go na adres: AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów
 8. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in. w odniesieniu do umów:
 10. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 12. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. e) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 15. f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 16. Sprzedawca zwraca konsumentowi należność za odesłany przez konsumenta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania zwracanego towaru.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy na adres: AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów. lub za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego zgodnie z instrukcją zawartą pod zakładką Reklamacje lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: sklep@zksunia.tarnow.pl 
 2. Rozpatrzenie reklamacja nastąpi w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub telefonicznie albo pisemnie na adres wskazany przez Klienta.
 1. Dane osobowe
 1. W celu realizacji umowy Sprzedawca przetwarzał będzie udostępnione dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. W przypadku wyrażenia zgody przez Kupującego Sprzedawca przetwarzał będzie udostępnione dane osobowe w celach marketingowych.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian lub aktualizacji regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
 3. W sprawach spornych Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym poprzez złożenie przez Klienta o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wnioski do pobrania na stronie internetowej (uokik.gov.pl).

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, zaś w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane były Państwu osobno, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA TARNÓW ul. Traugutta 5a 33-101 Tarnów

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.47 2490 0005 0000 4600 4457 2341