Skip to main content

Już 8 sierpnia piłkarze tarnowskiej Unii zainaugurują rozgrywki w sezonie 2020/2021. Pierwszym rywalem Jaskółek będzie drużyna KS Metal Gawro Tarnów. W czasie  pandemii i sytuacji, gdy poprzednie rozgrywki wywołały wiele niejasności i kontrowersji  postanowiono doprecyzować zapisy regulaminowe.

Zmieniony system rozgrywek  w IV lidze
Obie grupy czwartej ligi w Małopolsce z uwagi na liczebność zagrają według zmienionego systemu. Po jednej rundzie nastąpi podział na grupy mistrzowskie i spadkowe z zaliczeniem zdobytych punktów i bramek.
Grupa zachodnia (19 drużyn): jesienią zaplanowano 14 terminów, wiosną pozostałe 5.
– wiosną grupa mistrzowska (9) będzie mieć 9 terminów – w sumie każda drużyna rozegra po 26 meczów (18+8)
– wiosną grupa spadkowa (10) będzie mieć 9 terminów – w sumie każda drużyna rozegra po 27 meczów (18+9)
Grupa wschodnia (21 drużyn): jesienią 16 terminów, wiosną pozostałe 5.
– wiosną grupa mistrzowska (10) rozegra 9 kolejek – w sumie każda drużyna rozegra po 29 meczów
– wiosną grupa spadkowa (11) będzie mieć 11 terminów – w sumie każda drużyna rozegra po 30 meczów

Po zakończeniu sezonu 2020/2021 z IV ligi awansuje do makroregionalnej III ligi (gr. IV) jeden zespół, wyłoniony po barażach pomiędzy mistrzami grupy wschodniej i zachodniej. Z rozgrywek danej grupy IV ligi spadać będzie tyle drużyn, aby po uzupełnieniu jej przez drużyny, które uzyskały awans z właściwych terytorialnie grup klas okręgowych (po 4 do każdej grupy IV ligi) oraz spadkowiczów z III ligi, każda grupa IV ligi w sezonie 2021/2022 liczyła 18 zespołów.

Deklaracje Gry Amatora
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych seniorskich i młodzieżowych prowadzonych przez Małopolski ZPN lub Podokręgi PN mają obowiązek posiadania Deklaracji Gry Amatora zawodników lub kontraktu (w przypadku zawodników profesjonalnych). Warunkiem uprawnienia zawodnika do rozgrywek jest załączenie przez klub do wniosku o uprawnienie w Systemie Extranet skanu deklaracji gry amatora (zawierającej jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Małopolski ZPN i Podokręg PN – zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych PZPN i jego Członków) lub strony kontraktu dotyczącej jego zawarcia pomiędzy klubem a zawodnikiem oraz z podpisami stron.
Deklaracja gry amatora do pobrania w zakładce “Dokumenty” na stronie MZPN.

Zawodnicy młodzieżowi
W sezonie 2020/2021 w meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi. W drużynie na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej dwóch w IV lidze i jeden w klasie okręgowej. W sezonie 2020/2021 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 2000 lub młodszy.

Gra w drużynach rezerwowych
Wiele nowości dotyczy gry w drużynach rezerwowych. PZPN wprowadził dość skomplikowany system i po pierwszym przeczytaniu tekstu trudno go zrozumieć.

W przypadku klubów, których pierwsze drużyny uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
a) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, z zastrzeżeniem § 10, ust. 2 i ust. 3 lit f Regulaminu rozgrywek IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021.
b) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile nie rozegrał więcej niż 5 meczów w klasie wyższej;
c) w przypadku kontuzji lub choroby przekraczającej okres 3 miesięcy, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej niezależnie od liczby rozegranych w danym sezonie meczów klasy wyższej, z zastrzeżeniem postanowień pkt d);
d) jeśli po zakończeniu okresu leczenia przekraczającego 3 miesiące zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia rozegra 5 spotkań w klasie wyższej, nie będzie mógł występować w rozgrywkach klasy niższej;
e) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia, nie może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej;
f) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy.
W przypadku klubów, których pierwsze drużyny uczestniczą w rozgrywkach III ligi i pozostałych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn:
a) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku); przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych;
b) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).

Badania lekarskie w dobie pandemii
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020, poz. 568).

Za dopuszczenie do zawodów zawodników posiadających badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych odpowiada kierownik drużyny (w przypadku braku kierownika, w następnej kolejności trener prowadzący drużynę w zawodach). Dzieje się to porzez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w protokole zawodów. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może żądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem złożonym przez kierownika/trenera drużyny. Tak więc należy je zabrać na mecz.

Za kartki co najmniej 5 graczy płacimy od razu
Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł. Wpłata musi być dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem najbliższego meczu.

Nie będzie powtórki Hutnika i Motoru
Nowy regulamin jasno określa, co zrobić w sytuacji przerwania rozgrywek. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1) przy dwóch zespołach:
a. ilość zdobytych punktów w spotkaniach (spotkaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia rozgrywek niezależnego od organu prowadzącego) między tymi drużynami,
b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w spotkaniach (spotkaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia rozgrywek niezależnego od organu prowadzącego) tych drużyn,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach (spotkaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia rozgrywek niezależnego od organu prowadzącego) tych drużyn,
2) W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zaległe mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.
3) W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.

Brak niektórych dokumentów meczowych nie może być powodem odwołania meczu
Zawody piłki nożnej nie mogą się odbyć, jeżeli przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione następujące wymagane regulaminami dokumenty:
a) druki składów wypełnione przez oba zespoły
b) znajdujące się w protokole zawodów oświadczenia kierowników drużyn lub trenerów o fakcie posiadania przez zawodników badań lekarskich zgodnych z postanowieniami § 17 ust. 1-6.
Za dopuszczenie do zawodów zawodników posiadających badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych odpowiada kierownik drużyny (w przypadku braku kierownika, w następnej kolejności trener prowadzący drużynę w zawodach) przez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w protokole zawodów. Sędzia, obserwator lub delegat może żądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem złożonym przez kierownika/trenera drużyny.
c) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach
Zawody piłki nożnej muszą się odbyć pomimo, że przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione inne niż wskazane powyżej w punktach a-c dokumenty, takie jak na przykład:
a) protokół weryfikacji boiska
b) lista porządkowych, służb informacyjnych lub służb technicznych
c) dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do prowadzenia
zespołu (licencja trenerska)
d) licencja spikera
e) licencja kierownika ds. bezpieczeństwa
f) licencje członków służb informacyjnych
g) informacja organizatora zawodów
h) licencja klubu
i) dokument poświadczający powiadomienie policji i pogotowia o rozgrywaniu meczu
Fakt braku dokumentów sędzia (obserwator, delegat) jest zobowiązany opisać w sprawozdaniu z zawodów (raporcie obserwatora, raporcie delegata). Na podstawie takiego zapisu Wydział (Komisja) Dyscypliny ukarze winny klub za uchybienia organizacyjne.

Żródło i opracowanie: Wydział Gier MZPN