Skip to main content

Akademia Piłkarska ZKS Unia Tarnów organizuje konkurs stworzony z myślą o najmłodszych Jaskółeczkach.

Z myślą o naszych najmłodszych przygotowaliśmy konkurs pt: “Pokaż nam jak spędzasz czas podczas kwarantanny”. Udział w konkursie mogą brać wszyscy użytkownicy FB. Twoja praca może być w dowolnej formie – rysunek, piosenka czy tez film. Ogranicznie stanowi jedynie Wasza wyobraźnia! Swoje prace przesyłajcie na naszą skrzynkę odbiorczą Akademii Piłkarskiej ZKS Unia Tarnów na FB, a w wiadomości podajcie swoje imię, nazwisko i krótki opis Waszego dzieła. Na Wasze rysunki, filmy itp. czekamy do czwartku do godziny 20:00.

W czwartek po 20:00 opublikujemy wszystkie nadesłane zgłoszenia i to Wasze rodziny, znajomi i przyjaciele wybiorą zwycięzcę. O zwycięstwie zadecyduje największa ilość lajków zebranych pod daną pracą. Głosowanie będzie trwało od czwartku 09.04.2020 od godziny 20:00 do czwartku 16.04.2020r. do 20:00. Ogłoszenie zwycięzców nastapi w piątkowy wieczór (17.04.2020r.)

Dla zwycięzcy przygotowaliśmy nagrodę rzeczową – zestaw gadżetów klubowych.

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu.

Zachęcamy do zabawy !

 

Regulamin konkursu “Pokaż nam jak spędzasz czas podczas kwarantanny” (Akademia Piłkaska ZKS Unia Tarnów)

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Akademia Piłkarska Unia Tarnów , ul. Traugutta 5A , 33-101 Tarnów , NIP: 9930666672
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/AkademiaPilkarskaZKSUniaTarnow/ (zwanej dalej
“Fanpage”). Skierowany jest do wszystkich użytkowników FB.

Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat, bądź  osoby niepełnoletnie reprezentowane przez swoich rodziców bądź opiekunów.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie do czwartku do godziny 20:00 (09.04.2020)
6. Konkurs trwa od poniedziałku 06.04.2020  do czwartku 16.04.2020 do godziny 20:00.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2020 r. za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: Wykonaniu i nadesłaniu pracy konkursowej w dowolnej formie (rysunek, piosenka, zdjęce, filmik, praca plastyczna przestrzenna itp.)
11. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia prac innych uczestników.
10. Organizator opublikuje nadesłane prace na funpage Akademii Piłkarskiej ZKS Unia Tarnów w czwartek (09.04.2020r.) po godzinie 20:00, od tej pory użytkownicy Facebooka będą mogli głosować na wybraną pracę. O zwycięstwie zadecyduje największa ilość lajków zebranych pod daną pracą.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: zestaw gadżetów klubowych ZKS Unia Tarnów.
12. Nagroda zostanie przesłana kurierem badź pocztą.
13. Nagrodę zostanie wysłana do zwycięzcy w terminie nie późniejszym niż  10 dni od daty rozsrzygnięcia konkursu.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. Ponadto uczestnik przesyłając pracę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez podmiot organizujący konkurs (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu przeprowadzania konkursu przez Akademię Piłkarską ZKS Unia Tarnów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych jest Akademia Piłkarska ZKS Unia Tarnów.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listempoleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.